Agro-Way Kft. honlapján történő adatkezelésről

Internetes Cookie-k (SÜTIK) kezelése

Az Társaság honlapjához és az Társaság által közölt információkhoz bármely külsőlátogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója aszolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerűműködés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlaphasználatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használatistatisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén,úgynevezett sütit (Cookié) helyezhetnek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni afelhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon esetleg felugróablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

„A (SÜTIK) cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egywebhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nakköszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnakfelhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon - ahol a cookie-knem érhetők el vagy nem használhatók - egyéb technológiákat is használnak, amelyekneka célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidosmobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összescookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogybizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül." 1 „A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működhetnek,melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak." 2

Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk elvártaknak megfelelő működését,sem pedig azt, hogy minden, Ön által keresett információhoz hozzá fog jutni.Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat Önről vagy olyan adatokat,amelyek marketing célokra használhatók fel.12https://www.gdpr.info.hu/adatkezeleshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=huFeltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információtgyűjtenekarról,hogyweboldalunkmegfelelőenműködik-e,működésébentapasztalhatóak-e hibák, az esetleges hibák jelzésével segítségünkre vannak weboldalunktökéletesítéséhez, illetve jelzik számunkra, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják weboldalunknak az Ön igényeire szabott következetesmegjelenését, és megjegyzik az Ön által választott beállításokat (például: szín, betűméret,elrendezés).

Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weblapunkon megjelenő hirdetések igazodjanakazÖnérdeklődésiköréhez.Weboldalunkonelsősorbanazáltalunknyújtottszolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetések találhatók és az Ön számára kedvezőbbajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k

Időről-időre előfordulhat, hogy weboldalunkon megjelenik, olyan harmadik fél - példáulegy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalommegosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára,amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsenmeg Önnek.

A kezelt adatok köre és jogalapja

Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe,előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatosadatok. A 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valaminta 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő, az információszabadságról és azinformációs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§a-a, alapján a személyekönkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozássalad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerintiadatkezelés]

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetestájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályiháttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelésidőtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeliadatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról azInfotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak,milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynektartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatásáttörvény kizárja.

 

Ügyfelek jogai

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetikmeg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint azAdatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekébenszemélyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adatonalapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő emailfiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelentájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. AmennyibenÖn vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretnémagát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennekfelhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja megAdatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben amegadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy amég nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat,hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás mármegvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nemtörölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor akövetelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulásvisszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogyszemélyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van,jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel aszemélyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezenidőtartam meghatározásának szempontjai;

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyesadatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapulóadatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhetőinformáció;az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arravonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására ésellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelőméltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Önazonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és azinformációkat.

Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgybiztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyesadatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagyaz adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.7

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önrevonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiakvalamelyike teljesül:

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önrevonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzonszemélyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetbenAdatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogyaz adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbségetélveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogiigények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosultarra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történőkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshezkapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekébentörténő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nemkezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés azÖn önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől,hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelőxml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailagmegvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában másadatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizáltadatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézvejoghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben azesetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettneklegalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekébenszükséges;meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszilehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagyaz Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellettjelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annakérdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlenmegsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadóhozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annakérdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek,amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésrevonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkorvélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezésekmegsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor azAdatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléscélját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépésétkövető használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérőcélból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzőentájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapjahozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden relevánsadatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú ÁltalánosAdatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (atovábbiakban: Infotv.) alapján.